TSURU Sushi Nyereményjáték
1. A játék időtartama
A játék 2020 január 13 és 2020 január 19. közötti időtartamra szól.
2. A játék Szervezője
A játék Szervezője a Yolofood Tsuru Kft.
Székhely: 1045 Budapest, Berlini út 47-49; Cégjegyzékszám: 01-09-346195), továbbiakban: Szervező.
3. A Játék leírása
A szervező nyereményjátékot hirdet a Tsuru Sushi Instagram oldalon. A játékban minden felhasználó részt vesz, aki teljesítette a meghatározott feltételeket. A játék nyertesét a Szervező sorsolással állapítja meg, és a nyertes Instagram profilját nyilvánosan megnevezi a játék lezárását követően. A játék nyertese jogosult egy 2 személyre szóló, 10.000 Ft értékű fogyasztásra a Tsuru Sushi éttermében. (cím: FOOD LOFT – Árkád bevásárlóközpont, Budapest, X. Örs vezér tere 25/A.)
A játékban való részvétel feltételei:
– A játékosnak rendelkeznie kell Instagram profillal
– A nyereményjáték alatt komment formájában szükséges egy ismerőst megjelölni – A játékosnak követnie kell a Tsuru Sushi Instagram oldalát
4. Nyeremény
2 személyre szóló, 10.000 Ft értékű fogyasztás a Tsuru Sushi éttermében.
5. Részvételi feltételek és regisztráció
A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §);
egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. A játékba a Játékos a 3-as pontban leírt feltételek teljesítésével kerülhet be.
6. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése
A nyereményre a feltételeket teljesítő és sorsolással kiválasztott felhasználó jogosult.
A Szervezők a nyertest a játék lezárását követő 48 órán belül üzenetben értesítik a részleteiről.
A Szervezők a nyertes értesítését a Játékos Instagram profilján kísérlik meg. A Szervezők kizárják a felelősségüket abban az esetben, ha a nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve profilja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a nyereményről.

7. Nyeremény kézbesítése
Ha a Szervezők nem tudják a nyertest a megadott elérhetőségen elérni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül kisorsolják. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe és a Yolofood Tsuru Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.
8. Adatkezelés
Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.
A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.
3.5.1. A kezelt személyes adatok és az adatkezelés célja
személyes adat adatkezelés célja név Felhasználó beazonosítása e-mail cím kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, értesítés a játék eredményéről egyéni vállalkozó szállítási címe (irányítószám, város, utcanév, házszám együtt) a megadott címre tudjuk megküldeni a nyereményt játékban résztvevő magánszemélyről készült képfelvétel amennyiben a nyereményjátékban fénykép készítése (pl. selfie) a Felhasználó feladata, az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel feltételeinek ellenőrzése
3.5.2. Az adatkezelés jogalapja
A Felhasználó önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, melyet a játékban való részvétellel ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).
3.5.3. Az adatkezelés időtartama
A megadott személyes adatokat – eltérő adatkezelési cél hiányában – a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
3.5.4. Az adatkezelés módja
Elektronikus formában.
9.. Felelősségkizárás
A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.
A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Yolofood Tsuru Kft-t nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervező szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles

minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
10. Egyéb
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a http://tsuru.hu/jatekszabalyzat weboldalon.
Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a legal@yolofood.hu e-mail címre! Kérjük, hogy az email tárgyában tüntesse fel a Játék elnevezését!
Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Szabályzat feltételeinek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos a Szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket, és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, a játékból kizárásra kerül.